Royal Parking, Valet Parking op Schiphol


Algemene voorwaarden Royal Parking Service


Artikel 1: DEFINITIES:

1.1. ALGEMENE VOORWAARDEN: de onderhavige Algemene Voorwaarden.
1.2. ROYAL PARKING: gebruiker van deze voorwaarden, zijnde het bedrijf dat het voertuig van reizigers, die gebruik maken van reguliere lijndiensten of charters op luchthavens Schiphol, in ontvangst neemt, parkeert en weer aflevert. Royal Parking is een onafhankelijke organisatie die haar diensten rond voornoemde luchthavens aanbiedt Voor specifieke c.q. nadere informatie omtrent deze luchthavens verwijzen wij u door naar de website van Schiphol.
1.3. KLANT: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Royal Parking onderhandelt over de totstandkoming van een overeenkomst en/of met Royal Parking een overeenkomst aangaat. Royal Parking en Klant worden in het hiernavolgende ook wel tezamen aangeduid met “Partijen”.
1.4. PARKEERPERIODE: de periode waarin het voertuig van de klant wordt geparkeerd. Dit is de periode gelegen tussen de ingangsdatum (deze datum meegerekend) en de einddatum (deze datum meegerekend) van het parkeren.
1.5. PARKEEROVEREENKOMST: de overeenkomst om in opdracht van de klant tegen betaling van de kosten de auto van de klant te parkeren.

Artikel 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST EN TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Royal Parking en de klant. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door de klant en Royal Parking ondertekende opdrachtbevestiging door Royal Parking is ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de door klant aan Royal Parking verstrekte informatie welke bij de reservering is verstrekt, zoals aankomst en vertrektijd, de gegevens van het voertuig van klant. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2.2. De overeenkomst komt in plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
2.3. Bij het tekenen van de parkeerovereenkomst worden de sleutels overhandigd en gaat de klant akkoord met het parkeren van zijn voertuig door Royal Parking en dat Royal Parking bij terugkomst weer retourneert bij de vertrekhal voor de klant.
2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor de genoemde parkeerperiode zoals in de overeenkomst vermeldt, waarna deze automatisch wordt beëindigd.
2.5. Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden van kracht. In voornoemde geval zullen partijen in onderhandeling treden om overeenstemming te bereiken aangaande een alternatieve bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.
2.6. Toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde Algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken uitdrukkelijk geen deel uit van de overeenkomst.
2.7. Eventuele afwijkingen van deze Algemene voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zijn slechts rechtsgeldig voor zover deze door Royal Parking schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: RESERVEREN, BETALEN EN ANNULEREN

3.1. Reserveren: Klant kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een valet parkeerservice reserveren. Klant kan te allen tijde tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend via 023-75 20 696 na telefonisch overleg, gemaakt worden.
3.2. Non acceptatie: Royal Parking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.
3.3. Betalen: Op de site of bij vertrek van klant zal betaling ofwel contant ofwel per pinbetaling plaatsvinden.
3.4. Annuleren voor 24 uur: Klant heeft het recht om de boeking kosteloos te annuleren, mits dit uiterlijk 24 uur vóór de overeengekomen vertrektijd (c.q. inlevertijd van het voertuig) geschiedt.
3.5. Annuleren na 24 uur: Indien de annulering plaatsvindt na 24 uur voor de overeengekomen vertrektijd, is Royal Parking gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de Klant in rekening te brengen.
3.6. No show: Indien de Klant de boeking niet heeft geannuleerd, maar desalniettemin niet verschijnt (no show), is Royal Parking tevens gerechtigd om het volledige bedrag van de boeking bij de Klant in rekening te brengen.

Artikel 4: PARKEREN, RETOURNEREN EN KLACHTEN

4.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan Royal Parking. Iedere chauffeur heeft te allen tijde een pas van Royal Parking bij zich voor legitimatiedoeleinden, welke pas op verzoek wordt getoond. De klant dient zich te vergewissen van het feit dat de auto wordt afgegeven aan een chauffeur van Royal Parking door te vragen naar deze pas. De chauffeur zal de betreffend pas tonen.
4.2. Retourneren: De klant dient Royal Parking, op het daarvoor bestemde telefoonnummer, te bellen als zij geland is. Het voertuig en de sleutels worden aan klant geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door klant is aangegaan. Royal Parking behoudt zich het recht voor een fotokopie te maken van de legitimatie. Royal Parking behoudt zich het recht voor het voertuig van klant niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd. 4.3. Vertraging: De in de reservering vermelde terugvlucht, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. Royal Parking heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van de klant zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat klant bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Royal Parking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De klant is verplicht te melden wanneer er met een andere vlucht retour gereisd wordt. 4.4. Wachten: Er is een standaard wachttijd opgenomen in de tarieven. Bij vertraging wordt door Royal Parking geen additioneel wachtgeld in rekening gebracht. 4.5. Klant verklaart middels ondertekening voor akkoord retour dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. 4.6. Klachten over de dienstverlening van Royal Parking, daaronder begrepen vermeende schades, dienen door de klant of de chauffeur ten tijde van het retourneren van het voertuig (terstond) op het contract te worden vermeld. Bij gebreke hiervan kan Royal Parking uw klacht niet in behandeling nemen. 4.7. Het uiten van een klacht ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.

Artikel 5: VERPLICHTINGEN KLANT

5.1. Klant is gehouden:
A. er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. Royal Parking zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de klant niet start, zal Royal Parking geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de klant dit wenst. Het risico ligt dan bij de klant die Royal Parking opdracht heeft gegeven.
B. zich te vergewissen van het feit dat de autosleutel en daarmee de auto bij aankomst aan een chauffeur van Royal Parking wordt meegegeven (en niet aan een derde) door de betreffende chauffeur te vragen naar de chauffeurspas van Royal Parking. Autosleutels mogen nimmer worden overhandigt aan een persoon die geen Royal Parking chauffeurspas heeft getoond. Overhandigt een klant niettemin de autosleutel aan een persoon die geen Royal Parking chauffeurspas heeft getoond, dan is dit op eigen risico. C. dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.
D. er voor zorg te dragen dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, voldoende verzekerd is.
E. eventuele aanwezige schade en/of andere (technische) gebreken van het voertuig aan de chauffeur, die het voertuig aanneemt, kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het klachtrecht op hiermee verband houdende schades vervalt.
F. zich er bij het retourneren van het voertuig van te vergewissen dat het voertuig zich in overeenkomstige staat bevindt als waarin het zich bevond bij aanname van het voertuig. Vermeende schades dienen op het contract te worden vermeld.

Artikel 6: VERPLICHTINGEN EN BEVOEGDHEDEN VAN ROYAL PARKING:

6.1.
A. Royal Parking is verplicht en bevoegd de auto van klant te parkeren.
B. Royal Parking is verplicht aan de klant op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen
C. Royal Parking is bevoegd wijzigingen aan te brengen, in onder andere de stand van de stoel en spiegel, welke noodzakelijk zijn voor een veilig gebruik van het voertuig.
D. Royal Parking is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie E. Royal Parking verplicht zich met gekwalificeerd en vakbekwaam personeel, het voertuig van de klant te parkeren. Royal Parking verplicht zich deze werkzaamheden op deugdelijke wijze te verrichten. Dit betekent dat medewerkers van Royal Parking minimaal drie jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een bewijs van goed gedrag kunnen overleggen, voldoende pauzeren tijdens de werkzaamheden en twaalf uur voor aanvang en tijdens de werkzaamheden geen stimulerende middelen (inclusief) alcoholhoudende dranken) tot zich nemen.

Artikel 7: AANSPRAKELIJKHEID

7.1. Schades kunnen enkel in behandeling worden genomen indien cliënt voor- als achteraf foto’s heeft gemaakt van een onbeschadigde auto enerzijds en schade anderzijds. Voorwaarde is dat voornoemde foto’s aantoonbaar zijn gemaakt in aanwezigheid van een van onze chauffeurs.
7.2. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en / of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van Royal Parking, is Royal Parking slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
7.3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat.
7.4. Onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 3 van dit artikel is Royal Parking niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en / of voor vermindering van bonus-malus korting op de autoverzekering van de klant.
7.5. Voor zover op Royal Parking enige wettelijke aansprakelijkheid rust en in rechte zou komen vast te staan dat Royal Parking gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de te vergoeden schade worden beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Royal Parking gesloten (aansprakelijkheids)verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens de verzekeringsovereenkomst voor rekening van Royal Parking komend eigen risico.
7.6. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit Royal Parking aansprakelijkheid uit ter zake van (schade door) diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.
7.7. De klant vrijwaart Royal Parking tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door Royal Parking verrichte werkzaamheden. 7.8. Aan het gedeelte van het contract dat is bestemd voor optekening van aanwezige schades bij aanname van het voertuig (‘aankomst’) kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8: OVERMACHT

8.1. Een tekortkoming van Royal Parking zal niet aan haar worden toegerekend indien Royal Parking in een toestand van overmacht verkeert. Royal Parking is derhalve niet aansprakelijk voor schade als genoemd in artikel 7 lid 2, welke is veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdt met een overmachttoestand aan de zijde van Royal Parking.
8.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Royal Parking onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de Parkeerovereenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, welke niet krachtens de wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor risico van Royal Parking behoort te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan: werkstaking, vandalisme, stroomstoring, brand, ontploffing, waterschade, blikseminslag dan wel een tekortkoming van hulppersonen.

Artikel 9: TOEPASSELIJK RECHT

9.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Royal Parking en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen Royal Parking is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.
9.2. Wijzigingen: wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.